Denetçi

Denetçi Nedir?

Denetçi, mali kayıtların doğruluğunu incelemeye ve doğrulamaya ve şirketlerin vergi kanunlarına uymasını sağlamaya yetkili kişidir. İşletmeleri dolandırıcılıktan korurlar, muhasebe yöntemlerindeki tutarsızlıklara işaret ederler ve bazen danışmanlık temelinde çalışarak kuruluşların operasyonel verimliliği artırmanın yollarını bulmalarına yardımcı olurlar. Denetçiler, farklı sektörlerde çeşitli kapasitelerde çalışırlar.

Temel Çıkarımlar

  • Bir denetçinin temel görevi, finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uygun olup olmadığını belirlemektir.
  • Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tüm halka açık şirketlerin resmi denetim prosedürlerine uygun olarak harici denetçiler tarafından düzenli incelemeler yapmasını şart koşar.
  • Şirketler için kurum içinde çalışmak üzere işe alınmış olanlar ve dışarıdan bir denetim firmasında çalışanlar da dahil olmak üzere birkaç farklı türde denetçi vardır.
  • Bir denetim raporunun nihai kararı, nitelikli veya niteliksiz olabilir.

Bir Denetçiyi Anlamak

Denetçiler, finansal işlemleri değerlendirir ve kuruluşların verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Nakit akışını  baştan sona izlemek ve bir kuruluşun fonlarının uygun şekilde muhasebeleştirildiğini doğrulamakla görevlendirilirler .

Halka açık şirketler söz konusu olduğunda, bir denetçinin temel görevi, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uygun olup olmadığını belirlemektir . Bu gereksinimi karşılamak için denetçiler, bir işletmenin muhasebe verilerini, mali kayıtlarını ve operasyonel yönlerini inceler ve sürecin her adımında, denetim izi olarak bilinen ayrıntılı notlar alır.

Denetçinin bulguları tamamlandıktan sonra, finansal tablolarda önsöz olarak görünen bir raporda sunulur. Şirket yönetimine ve düzenleyici makamlara ayrı özel raporlar da verilebilir.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu  (SEC) tüm kamu şirketlerin defterleri düzenli dış tarafından incelenir istemektedir bağımsız denetçiler resmi denetim prosedürlerine uygun olarak,. Resmi prosedürler, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC) bir komitesi olan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından belirlenir.

Niteliksiz Görüş ve Nitelikli Görüş

Denetçi raporlarına genellikle niteliksiz bir görüş eşlik eder. Bu beyanlar, bir yargı veya yorum sağlamadan şirketin mali tablolarının GAAP’ye uygun olduğunu teyit eder.

Bir denetçi, niteliksiz bir görüş veremediğinde, nitelikli bir görüş yayınlayacak, sağlanan bilgilerin kapsamının sınırlı olduğunu ve / veya denetlenen şirketin GAAP muhasebe ilkelerine uymadığını gösteren bir beyan verecektir.

Denetçiler, potansiyel yatırımcılara bir şirketin mali durumunun düzenli ve doğru olduğu konusunda güvence verir ve yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için bir şirketin değerinin net bir resmini sunar.

Denetçi Türleri

  • İç denetçiler , kurumsal yönetişim dahil olmak üzerefinansal ve operasyonel iş faaliyetlerinin kurum içi, bağımsız ve objektif değerlendirmelerini sağlamak için kuruluşlar tarafından işe alınır . İşletmeyi nasıl daha iyi yöneteceklerine dair ipuçları da dahil olmak üzere bulgularını üst yönetime rapor ederler.
  • Dış denetçiler genellikle devlet kurumları ile birlikte çalışır. Kuruluşun mali tabloları ve kuruluşun mali durumunu adil ve doğru bir şekilde temsil edip etmedikleri hakkında objektif, kamuoyu sağlamakla görevlidirler.
  • Devlet denetçileri, devlet kurumlarının ve özel işletmelerin veya hükümet düzenlemelerine veya vergilendirmeye tabi faaliyetlerde bulunan bireylerin kayıtlarını tutar ve inceler. Devlet tarafından istihdam edilen denetçiler, gelirlerin yasa ve yönetmeliklere göre alınmasını ve harcanmasını sağlar. Zimmete para geçirme  ve dolandırıcılığı tespit  eder, kurum muhasebe kontrollerini analiz eder ve risk yönetimini değerlendirir .
  • Adli denetçiler suç konusunda uzmanlaşmıştır ve kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır.

Denetçi Nitelikleri

Kamu muhasebe firmaları için çalışan dış denetçiler  , Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü tarafından verilen profesyonel bir sertifika olan Yeminli Mali Müşavirlik (CPA) lisansına  ihtiyaç duyarlar . Bu sertifikaya ek olarak, bu denetçilerin eyalet CPA sertifikası da almaları gerekir. Çoğu eyalet bir CPA ataması ve kamu muhasebesinde iki yıllık profesyonel iş deneyimi talep etmesine rağmen, gereksinimler değişir.

İç denetçiler için nitelikler daha az titizdir. Her zaman zorunlu olmasa da, iç denetçiler CPA akreditasyonu almaya teşvik edilir. Bunun yerine, uygun deneyim ve becerilerle birlikte finans ve diğer işletme disiplinleri gibi konularda bir lisans derecesi genellikle kabul edilebilir.

Özel Hususlar

Rapor tarihinden sonra meydana gelen işlemlerden denetçiler sorumlu değildir. Ayrıca, her türlü dolandırıcılık veya mali yanlış beyanı tespit etmeleri gerekli değildir; bu sorumluluk öncelikle bir organizasyonun yönetim ekibine aittir.

Denetimler, esas olarak bir şirketin mali tablolarının “makul bir şekilde belirtilip belirtilmediğini” belirlemek için tasarlanmıştır. Başka bir deyişle, bu, denetimlerin her zaman dolandırıcılık vakalarını belirlemek için yeterli zemini kapsamadığı anlamına gelir. Kısacası, temiz bir denetim, bir kuruluşun muhasebesinin tamamen üstünlüğünün garantisini vermez.