Sermaye Harcaması (CapEx)

Sermaye Harcamaları (CapEx) Nedir?

Sermaye harcamaları (CapEx), bir şirketin mülk, fabrika, bina, teknoloji veya ekipman gibi fiziksel varlıkları satın almak, yükseltmek ve sürdürmek için kullandığı fonlardır. CapEx genellikle bir şirket tarafından yeni projeler veya yatırımlar yapmak için kullanılır. Sabit varlıklar için sermaye harcaması yapmak, bir çatının onarımını, bir ekipman parçasını satın almayı veya yeni bir fabrika inşa etmeyi içerebilir. Bu tür mali harcamalar, şirketler tarafından faaliyetlerinin kapsamını genişletmek veya işletmeye bir miktar ekonomik fayda sağlamak için yapılır.

CapEx’in Formülü ve Hesaplanması

Temel Çıkarımlar

  • Sermaye harcaması (CapEx), gelir tablosunda gider yerine bilançoda kaydedilen veya aktifleştirilen mallar veya hizmetler için yapılan bir ödemedir.
  • Sermaye giderleri harcamaları, şirketlerin mevcut mülk ve ekipmanı sürdürmesi ve büyüme için yeni teknolojiye ve diğer varlıklara yatırım yapması için önemlidir.
  • Bir kalemin bir yıldan az bir faydalı ömrü varsa, büyük harfle yazılmak yerine gelir tablosunda masraflandırılmalıdır (yani, Sermaye Harcaması olarak kabul edilemez).

CapEx Size Ne Söyleyebilir

CapEx, bir şirketin işi sürdürmek veya büyütmek için mevcut ve yeni sabit varlıklara ne kadar yatırım yaptığını söyleyebilir. Başka bir deyişle, CapEx, bir şirketin gelir tablosunda bir harcama olarak değil, bir yatırım olarak sermayeleştirdiği veya bilançosunda gösterdiği herhangi bir gider türüdür. Bir varlığın sermayeye dönüştürülmesi, şirketin harcama maliyetini varlığın yararlı ömrü boyunca yaymasını gerektirir.


Bir şirketin sahip olması muhtemel sermaye harcamalarının miktarı sektöre bağlıdır. En yoğun sermaye gerektiren endüstrilerden bazıları, petrol arama ve üretimi, telekomünikasyon, imalat ve hizmet endüstrileri dahil olmak üzere en yüksek sermaye harcamalarına sahiptir.

CapEx, bir şirketin mülk, tesis ve ekipman satın alımları (PP&E) veya satın alma gideri olarak listelendiğini görebilir.

Bir şirketin gelir tablosu ve bilançosundaki verileri kullanarak sermaye harcamalarını da hesaplayabilirsiniz. Gelir tablosunda, cari dönem için kaydedilen amortisman gideri tutarını bulun. Bilançoda, cari döneme ait maddi duran varlık, fabrika ve ekipman (PP&E) satır kalemi bakiyesini bulun.

Şirketin önceki dönem PP&E dengesini bulun ve şirketin PP&E bakiyesindeki değişikliği bulmak için ikisi arasındaki farkı alın. Şirketin cari dönem Sermaye Giderleri harcamasına ulaşmak için KK & E’deki değişikliği cari dönem amortisman giderine ekleyin.

Sermaye Harcaması ve İşletme Giderleri (OpEx) Arasındaki Fark

Sermaye harcaması, işletme giderleri (OpEx) ile karıştırılmamalıdır. İşletme giderleri, bir işletmeyi yürütmenin devam eden operasyonel maliyetlerini karşılamak için gerekli olan daha kısa vadeli harcamalardır. Sermaye harcamalarından farklı olarak, işletme giderleri, giderlerin oluştuğu aynı yıl şirket vergilerinden tamamen düşülebilir.


Muhasebe açısından, varlığın yeni satın alınan bir sermaye varlığı veya bir yıldan fazla ömrü olan veya mevcut bir sermaye varlığının yararlı ömrünü uzatan bir yatırım olması durumunda, gider sermaye gider olarak kabul edilir. Bununla birlikte, gider onarım gibi varlığı mevcut durumunda tutan bir gider ise, maliyet genellikle masrafın oluştuğu yıl tamamen düşülür.

Sermaye Harcamalarının Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek

Bir şirketin sabit varlıklarına yaptığı yatırımı analiz etmenin yanı sıra, CapEx metriği şirket analizi için çeşitli oranlarda kullanılır. Nakit akışı-to-sermaye-harcamalar (CF-to-CAPEX) oranı serbest nakit akışını kullanarak uzun vadeli varlıklarını elde etmek için bir şirketin yeteneği ile ilgilidir. CF-CapEx oranı, işletmeler büyük ve küçük sermaye harcamaları döngülerinden geçerken genellikle dalgalanacaktır.

1’den büyük bir oran, şirketin faaliyetlerinin varlık edinimlerini finanse etmek için gereken nakdi ürettiği anlamına gelebilir. Öte yandan, düşük bir oran, şirketin nakit girişi ve dolayısıyla sermaye varlıklarını satın alma sorunları yaşadığını gösterebilir. Birden düşük bir orana sahip bir şirketin, sermaye varlıklarının satın alınmasını finanse etmek için borç para alması gerekebilir.

Örneğin, Ford Motor Company, 2016’da sona eren mali yıl için, aynı mali yıl için 1,25 milyar $ değerinde PPE satın alan Medtronic’e kıyasla 7,46 milyar $ sermaye harcamasına sahipti. CF-CapEx şu şekilde hesaplanır:

CF/CapEx=Cash Flow from OperationsCapExwhere:CF/CapEx=Cash flow to capital expenditure ratio\ begin {align} & \ text {CF / CapEx} = \ frac {\ text {Operasyonlardan Nakit Akışı}} {\ text {CapEx}} \\ & \ textbf {burada:} \\ & \ text {CF / CapEx} = \ text {Sermaye harcaması oranına nakit akışı} \\ \ end {hizalı}​CF / CapEx=CapEx

Bu formülü kullanarak, Ford Motor Company’nin CF-to-CapEx’i aşağıdaki gibidir:

Medtronic’in CF-to-CapEx’i aşağıdaki gibidir:

$6.88 Billion$1.25 Billion=5.49\ başlangıç ​​{hizalı} & \ frac {\ 6,88 $ \ \ text {Milyar}} {\ 1,25 \ \ text {Billion}} = 5,49 \\ \ end {hizalı}​1dolar.25 Milyar

Bunun sektöre özgü bir oran olduğuna ve yalnızca benzer sermaye giderleri gereksinimlerine sahip başka bir şirketten türetilen bir oranla karşılaştırılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir.

Sermaye harcamaları, öz sermayeye serbest nakit akışının (FCFE) hesaplanmasında da kullanılır. FCFE, hisse senedi sahiplerinin kullanabileceği nakit miktarıdır. FCFE formülü:

Veya alternatif olarak şu şekilde hesaplanabilir:

FCFE=NI−NCE−ΔC+ND−DRwhere:NI=Net incomeNCE=Net CapExND=New debtDR=Debt repayment\begin{aligned} &\text{FCFE} = \text{NI} – \text{NCE} – \Delta \text{C} + \text{ND} – \text{DR} \\ &\textbf{where:}\\ &\text{NI} = \text{Net income} \\ &\text{NCE} = \text{Net CapEx} \\ &\text{ND} = \text{New debt} \\ &\text{DR} = \text{Debt repayment} \\ \end{aligned}​FCFE=NI−NCE−ΔC+ND−DRwhere:NI=Net incomeNCE=Net CapExND=New debtDR=Debt repayment​

Bir firma için CapEx ne kadar büyükse, FCFE o kadar düşük olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Sermaye harcamaları nelerdir?

Sermaye harcamaları, şirketlerin iş faaliyetlerini büyütmek veya sürdürmek için yaptıkları yatırımlardır. Yıldan yıla tutarlı bir şekilde yinelenen işletme giderlerinin aksine, sermaye harcamaları daha az tahmin edilebilirdir. Örneğin, pahalı yeni ekipman satın alan bir şirket, bu yatırımı bir sermaye harcaması olarak muhasebeleştirecektir. Buna göre, faydalı ömrü boyunca ekipmanın maliyetini amortismana tabi tutacaktır.

Sermaye giderleri vergisi indirilebilir mi?

Sermaye harcamaları doğrudan vergiden düşülemez. Ancak, yarattıkları amortisman yoluyla bir şirketin vergilerini dolaylı olarak azaltabilirler. Örneğin, bir şirket 10 yıllık faydalı ömrü olan 1 milyon dolarlık bir ekipman satın alırsa, 10 yıl boyunca her yıl 100.000 dolarlık amortisman gideri içerebilir. Bu amortisman, şirketin vergi öncesi gelirini yılda 100.000 $ azaltacak ve böylece gelir vergilerini azaltacaktır.

Sermaye harcamaları ile işletme giderleri arasındaki fark nedir?

Sermaye harcamaları ile işletme giderleri arasındaki temel fark, kira, ücretler ve hizmet maliyetleri durumunda olduğu gibi işletme giderlerinin düzenli ve öngörülebilir bir temelde tekrar etmesidir. Öte yandan sermaye giderleri çok daha az sıklıkta ve daha az düzenlilikle gerçekleşir. İşletme giderleri gelir tablosunda gösterilir ve tamamen vergiden düşülebilirken, sermaye harcamaları yalnızca ürettikleri amortisman yoluyla vergileri azaltır.