Harcama Yöntemi

Harcama Yöntemi Nedir?

Harcama yöntemi, tüketimi, yatırımı, devlet harcamalarını ve net ihracatı birleştiren gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYİH) hesaplamak için bir sistemdir. GSYİH’yi tahmin etmenin en yaygın yoludur. Tüketiciler ve özel firmalar da dahil olmak üzere özel sektörün ve hükümetin belirli bir ülkenin sınırları içinde harcadığı her şeyin, belirli bir süre boyunca üretilen tüm bitmiş mal ve hizmetlerin toplam değerine eklenmesi gerektiğini söylüyor. Bu yöntem, daha sonra gerçek GSYİH ile sonuçlanması için enflasyona göre ayarlanması gereken nominal GSYİH üretir.

Harcama yöntemi, hesaplanan GSYİH için gelir yaklaşımı ile karşılaştırılabilir.

Temel Çıkarımlar

  • Harcama yöntemi, bir ülkenin GSYİH’sini hesaplamanın en yaygın yoludur.
  • Bu yöntem tüketici harcamalarını, yatırımı, devlet harcamalarını ve net ihracatı artırır.
  • Toplam talep, uzun vadede GSYİH için harcama denklemine eşdeğerdir.
  • GSYİH’yi hesaplamanın alternatif yöntemi gelir yaklaşımıdır.

Harcama Yöntemi Nasıl Çalışır?

Harcama, harcama için bir referanstır. Ekonomide, tüketici harcamaları için bir başka terim  taleptir. Ekonomideki toplam harcama veya talep, toplam talep olarak bilinir. GSYİH formülünün aslında toplam talebi hesaplama formülüyle aynı olmasının nedeni budur. Bu nedenle, toplam talep ve harcama GSYİH’si art arda düşmeli veya artmalıdır.

Ancak, bu benzerlik teknik olarak her zaman gerçek dünyada mevcut değildir – özellikle uzun vadede GSYİH’ye bakıldığında. Kısa vadeli toplam talep, yalnızca tek bir nominal fiyat seviyesi için toplam çıktıyı veya ekonomide üretilen tüm mal ve hizmet yelpazesindeki cari fiyatların ortalamasını ölçer. Toplam talep, fiyat seviyesini ayarladıktan sonra uzun vadede yalnızca GSYİH’ye eşittir.

Harcama yöntemi, üretim araçlarının kime ait olduğuna bakılmaksızın bir ülkenin sınırları içinde üretilen ekonominin çıktısının bir ölçüsü olan GSYİH’yi tahmin etmek için en yaygın kullanılan yaklaşımdır. Bu yöntemde GSYİH, nihai mal ve hizmetlere yapılan tüm harcamaların toplanmasıyla hesaplanır. GSYİH hesaplamasına giren dört ana toplam harcama vardır: hane halkı tarafından tüketim, işletmeler tarafından yapılan yatırım, mal ve hizmetlere yapılan devlet harcamaları ve mal ve hizmet ithalatının ihracatı eksi değerine eşit olan net ihracat.

Harcama GSYİH Formülü:

Harcama Yönteminin Temel Bileşenleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde, harcama yöntemi altında GSYİH hesaplamalarında en baskın bileşen, ABD GSYİH’sının çoğunluğunu oluşturan tüketici harcamalarıdır. Tüketim, tipik olarak dayanıklı tüketim malları (arabalar ve bilgisayarlar gibi), dayanıksız mallar (giyim ve yiyecek gibi) ve hizmetler olarak ayrılır.

İkinci bileşen, devlet, yerel ve federal yetkililerin silah, sağlık ve eğitim gibi savunma ve savunma dışı mal ve hizmetlere yaptığı harcamaları temsil eden hükümet harcamalarıdır.

İşletme yatırımı, GSYİH hesaplamasına giren en değişken bileşenlerden biridir. Emlak, ekipman, üretim tesisleri ve tesisler gibi her biri bir yıldan fazla faydalı ömre sahip varlıklar için firmalar tarafından yapılan sermaye harcamalarını içerir.

Harcama yaklaşımında yer alan son bileşen, mal ve hizmet dış ticaretinin ekonomi üzerindeki etkisini temsil eden net ihracattır.

Harcama Yöntemi – Gelir Yöntemi

Gayri safi yurtiçi hasıla ölçme gelir yaklaşımı dayanmaktadır muhasebe bir ekonomide tüm harcamalar tüm ekonomik mal ve hizmet üretimi ile oluşan toplam geliri eşit gerektiğini gerçeklik. Ayrıca  , bir ekonomide dört ana üretim faktörü olduğunu ve tüm gelirlerin bu dört kaynaktan birine gitmesi gerektiğini varsayar . Bu nedenle, tüm gelir kaynaklarını bir araya getirerek, bir dönem boyunca ekonomik faaliyetin toplam üretken değeri hakkında hızlı bir tahmin yapılabilir. Daha sonra vergiler, amortisman ve yabancı faktör ödemeleri için ayarlamalar yapılmalıdır .

Her yaklaşım arasındaki en büyük ayrım, başlangıç ​​noktasıdır. Harcama yaklaşımı, mal ve hizmetlere harcanan parayla başlar. Tersine, gelir yaklaşımı mal ve hizmetlerin üretiminden elde edilen gelirle (ücretler, kira, faiz, karlar) başlar.

GSYİH Ölçümlerinin Sınırlandırılması

Harcama yaklaşımı da dahil olmak üzere çok sayıda yöntem kullanılarak hesaplanabilen GSYİH’nın, bir ülkenin yaşam standardını ve ekonomik sağlığını ölçmesi beklenir. Nobel Ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz gibi eleştirmenler,  GSYİH’nın, insanları mutlu eden önemli faktörleri görmezden geldiği için, bir toplumun refahının her şeyi kapsayan bir göstergesi olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyarıyorlar.

Örneğin, GSYİH özel sektör ve devlet sektörlerinin parasal harcamalarını içerirken, belirli bir ülkedeki iş-yaşam dengesini veya kişilerarası ilişkilerin kalitesini dikkate almaz.